Bắt đầu Sáng kiến ​​Dữ liệu Mở

Submitted by phuocnm on Mon, 09/21/2020 - 00:46

Phần này cung cấp một số công cụ mà các chính phủ sẽ cần để thực hiện các bước đầu tiên trong sáng kiến ​​Dữ liệu mở. Nó dành cho các nhà quản lý và nhân viên khu vực công, những người được giao nhiệm vụ điều phối hoặc tổ chức một sáng kiến ​​Dữ liệu mở.

Cơ bản về dữ liệu mở

Submitted by phuocnm on Mon, 09/21/2020 - 00:33

Phần này của bộ công cụ cung cấp bản tóm tắt về các yếu tố thiết yếu của dữ liệu mở của chính phủ, bắt đầu từ định nghĩa của nó và đưa ra các ví dụ thực tế về cách Dữ liệu mở được cung cấp và cách nó được đưa vào thực tế.