10 ứng dụng email tốt nhất cho Ubuntu

Submitted by phuocnm on Tue, 06/23/2020 - 00:00

Người dùng Ubuntu trước đó có các lựa chọn hạn chế về các ứng dụng có sẵn cho Ubuntu. Nhưng với sự phổ biến ngày càng tăng nhanh trong những năm gần đây, nhiều nhà phát triển ứng dụng đang mở rộng hỗ trợ cho môi trường Ubuntu. Vẫn còn nhiều người dùng thích ứng dụng email khách trên máy tính để bàn hơn ứng dụng email khách dựa

Một số định nghĩa về Công nghệ mở

Submitted by phuocnm on Mon, 05/25/2020 - 16:45
  1. Được phát triển mở với sự minh bạch đầy đủ Quy trình mở cho mọi người tham gia tự do Mọi người được tự do thực hiện Các quyết định được đưa ra dựa trên thành tích kỹ thuật.
                                                                                            Bởi Eran Hammer-Lahav
  2. Chính sách của chí

Định nghĩa "Tiêu chuẩn mở" của ITU-T

Submitted by phuocnm on Mon, 05/25/2020 - 16:24

ITU-T có một lịch sử lâu dài về phát triển tiêu chuẩn mở. Tuy nhiên, gần đây một số nguồn bên ngoài khác nhau đã cố gắng định nghĩa thuật ngữ "Tiêu chuẩn mở" theo nhiều cách khác nhau. Để tránh nhầm lẫn, ITU-T sử dụng cho mục đích của mình thuật ngữ "Tiêu chuẩn mở" theo định nghĩa sau: