Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Submitted by phuocnm on Fri, 04/19/2019 - 19:34

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

8 nguyên tắc được chú thích của dữ liệu chính phủ mở

Submitted by phuocnm on Wed, 04/03/2019 - 12:01

Vào ngày 7-8 tháng 12 năm 2007, ba mươi người ủng hộ chính phủ mở đã tập trung tại Sebastopol, California và viết một bộ tám nguyên tắc về dữ liệu chính phủ mở .Trang này chú thích 8 nguyên tắc ban đầu và các liên kết đến các nguyên tắc bổ sung được tìm thấy trên web.