Định nghĩa "Tiêu chuẩn mở" của ITU-T

Submitted by phuocnm on Mon, 05/25/2020 - 16:24

ITU-T có một lịch sử lâu dài về phát triển tiêu chuẩn mở. Tuy nhiên, gần đây một số nguồn bên ngoài khác nhau đã cố gắng định nghĩa thuật ngữ "Tiêu chuẩn mở" theo nhiều cách khác nhau. Để tránh nhầm lẫn, ITU-T sử dụng cho mục đích của mình thuật ngữ "Tiêu chuẩn mở" theo định nghĩa sau: