Submitted by admin on Tue, 06/20/2017 - 15:47

Đã được thử nghiệm rộng rãi bởi các bác sĩ thực sự trong thực tế của họ, GNUMed cho phép các chuyên gia y tế để giữ một hồ sơ y tế của bệnh sử lịch sử của họ. Để sử dụng GNUMed, bạn sẽ cần phải cài đặt cả máy khách lẫn máy chủ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ và sao lưu dữ liệu như bạn sẽ làm trong bất kỳ trường hợp nào khác, nơi thông tin có giá trị cao.

GNUMed