Submitted by admin on Sat, 03/17/2018 - 01:01

S.u.S.E. là từ viết tắt của tiếng Đức cho "Software und System-Entwicklung" (phát triển phần mềm và hệ thống)
OpenSUSE dựa trên Linux và nó là dự án cộng đồng được tài trợ bởi SUSE và các công ty khác.