Submitted by admin on Mon, 04/23/2018 - 00:07

Arch Linux dựa trên GNU / Linux có sẵn trong phân phối Linux tối ưu hóa i686 và x86_64 và cung cấp khả năng xây dựng cài đặt tùy chỉnh và các gói mới, chia sẻ chúng bằng Arch Linux Repository.