Submitted by admin on Thu, 11/26/2015 - 10:54

        CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC
Trong hơn 10-15 năm, các trận chiến giữa các giải pháp 'mở' so với 'đóng' đã nổ ra. Nó bắt đầu với các giải pháp phần mềm miễn phí và 'nguồn mở' (FOSS), sau đó chuyển sang 'tiêu chuẩn mở', 'truy cập mở', 'dữ liệu mở', 'kiến trúc mở', ... Nó bắt đầu trong lĩnh vực công nghệ, sau đó lan rộng vào giáo dục, y tế, sản xuất, chính phủ và mọi thành phần khác của khu vực công và tư nhân. Nó trở nên nhiều hơn không chỉ là về công nghệ, mà còn trở thành một phong trào toàn cầu, rộng lớn với hỗ trợ việc áp dụng 'văn hóa mở' và 'xã hội mở' trên toàn thế giới. Nhiều cá nhân, tập đoàn và quốc gia sẽ tiếp tục trận chiến và chiến đấu chống lại 'phong trào mở' trong nhiều năm tới, họ không nhận ra rằng chiến tranh đã kết thúc -hầu hết các hệ thống 'đóng' cuối cùng sẽ chịu thua một số dạng 'giải pháp mở' khi chúng ta tiến tới tương lai.    - Peter Groen