Submitted by admin on Tue, 07/03/2018 - 15:57

Dữ liệu mở là dữ liệu bất kỳ ai cũng có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ.

Dữ liệu mở phải có giấy phép nói nó là dữ liệu mở. Không có giấy phép, dữ liệu không thể sử dụng lại được. Giấy phép có thể cũng nói:

  • rằng những người sử dụng dữ liệu đó phải thừa nhận ghi công bất kỳ ai đang xuất bản nó (điều này được gọi là ghi công – attribution)
  • rằng những người pha trộn dữ liệu đó với các dữ liệu khác cũng phải phát hành các kết quả như là dữ liệu mở (điều này được gọi là chia sẻ tương tự share-alike)

Ví dụ, Bộ Giáo dục tạo dữ liệu mở sẵn sàng về hiệu suất các trường học ở nước Anh. Dữ liệu là sẵn sàng ở định dạng CSV và là sẵn sàng theo Giấy phép Chính phủ Mở (Open Government Licence), nó chỉ yêu cầu những người sử dụng lại nói rằng họ có được dữ liệu đó từ Bộ Giáo dục.
Các nguyên tắc đó cho dữ liệu mở được mô tả chi tiết trong Định nghĩa Mở (Open Definition).
Dữ liệu mở tốt

  • có thể được kết nối, sao cho nó có thể dễ dàng được chia sẻ và được nói tới
  • là sẵn sàng ở định dạng tiêu chuẩn, có cấu trúc, sao cho nó có thể dễ sàng được xử lý
  • đảm bảo tính sẵn sàng và nhất quán theo thời gian, sao cho những người khác có thể dựa vào nó
  • là có khả năng lần vết được, qua bất kỳ việc xử lý nào, quay lại ngay về nơi nó sinh ra, sao cho những người khác có thể làm việc hoặc tin cậy nó

Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) có mục tiêu để giúp các tổ chức đang sử dụng dữ liệu nhận thức được dữ liệu nào họ có thể và không thể sử dụng và để giúp các tổ chức muốn xuất bản dữ liệu làm cho dữ liệu đó chia sẻ được, có cấu trúc, tin cậy được và lần vết được.