Submitted by admin on Wed, 04/12/2017 - 15:08

Visual Studio Code đã đạt được mức độ phổ biến đáng kể giữa các nhà phát triển web và đám mây cũng là người dùng Linux vì nó cung cấp một môi trường lập trình tốt đẹp từ hộp hỗ trợ các tiện ích mở rộng để thêm chức năng.