Submitted by admin on Thu, 06/08/2017 - 15:45

CodeMirror là một trình soạn thảo văn bản dựa trên Javascript rất mạnh mẽ cho trình duyệt web. CodeMirror bao gồm đánh dấu cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ và một API mạnh mẽ. Nếu bạn sở hữu một trang web hoặc blog cung cấp hướng dẫn lập trình, bạn sẽ thấy CodeMirror là một công cụ rất hữu ích.

CodeMirror Syntax Highlighting