Submitted by admin on Mon, 10/16/2017 - 23:45

LAN Messenger là một ngôn ngữ đa ngôn ngữ (một gói ngôn ngữ là cần thiết) và chương trình đa nền tảng (hoạt động trong Linux, Windows và Mac) để liên lạc qua mạng LAN. Nó cung cấp chuyển tập tin, đăng nhập tin nhắn, và thông báo sự kiện - tất cả mà không cần phải thiết lập một máy chủ!

 

LAN Messenger