Submitted by admin on Sat, 11/18/2017 - 19:15

Hầu hết các hệ điều hành miễn phí cung cấp một thay thế cho Windows. ReactOS, theo nghĩa nào đó, cố gắng trở thành Windows. Mục tiêu là cung cấp cho người dùng phương tiện để chạy phần mềm được tạo cho Windows mà không phải mua hệ điều hành từ Microsoft.

ReactOS là một hệ điều hành nguồn mở và miễn phí, do đó, nó không thể sử dụng bất kỳ mã thực tế nào của Windows. Dự án đã triển khai một phần nhiều API Windows và nó hợp tác với dự án Wine để có được các chương trình và chạy.