Submitted by admin on Thu, 04/12/2018 - 00:05

CentOS

Centos được đặt tên theo Hệ điều hành cộng đồng ENTerprise" Community ENTerprise Operating System."CentOS là hệ điều hành lớp doanh nghiệp mở được xây dựng Red Hat Enterprise Linux bởi Red Hat.