Submitted by phuocnm on Mon, 05/18/2020 - 23:00

Trong hơn 10-15 năm, các trận chiến giữa các giải pháp 'mở' so với 'đóng' đã nổ ra. Nó bắt đầu với các giải pháp phần mềm miễn phí và 'nguồn mở' (FOSS), sau đó chuyển sang 'tiêu chuẩn mở', 'truy cập mở', 'dữ liệu mở', 'kiến trúc mở', ... Nó bắt đầu trong lĩnh vực công nghệ, sau đó lan rộng vào giáo dục, y tế, sản xuất, chính phủ và mọi thành phần khác của khu vực công và tư nhân. Nó trở nên nhiều hơn không chỉ là về công nghệ, mà còn trở thành một phong trào toàn cầu, rộng lớn với hỗ trợ việc áp dụng 'văn hóa mở' và 'xã hội mở' trên toàn thế giới. Nhiều cá nhân, tập đoàn và quốc gia sẽ tiếp tục trận chiến và chiến đấu chống lại 'phong trào mở' trong nhiều năm tới, họ không nhận ra rằng chiến tranh đã kết thúc -hầu hết các hệ thống 'đóng' cuối cùng sẽ chịu thua một số dạng 'giải pháp mở' khi chúng ta tiến tới tương lai. - Peter Groen


THE WAR IS OVER

For well over 10-15 years, the battles between 'open' vs. 'closed' solutions have raged. It started with free and 'open source' software (FOSS) solutions, then moved on to 'open standards', 'open access', 'open data', 'open architecture', ... It began in the technology sector, then spread into education, healthcare, manufacturing, government and just about every other component of the public and private sector. It became more than just about technology, it became a broad, global movement that supports the adoption of 'open culture' and 'open societies' around the world. Many individuals, corporations, and countries will continue to battle and fight against the 'open movement' for years to come, not recognizing that the war is over - most 'closed' systems will eventually succumb to some form of 'open solutions' as we move into the future. - Peter Groen

Peter Groen & Jaime Groen are a father and daughter team. Peter Groen is a retired government executive, author, speaker, health informatics specialist, and former instructor and researcher at Shepherd University in West Virginia.  Jaime is a graduate of Shepherd University, works for the U.S. Department of Veterans Affairs (VA) as a project manager and training specialist on large scale health information technology projects.