Submitted by phuocnm on Mon, 05/25/2020 - 16:45
  1. Được phát triển mở với sự minh bạch đầy đủ Quy trình mở cho mọi người tham gia tự do Mọi người được tự do thực hiện Các quyết định được đưa ra dựa trên thành tích kỹ thuật.
                                                                                            Bởi Eran Hammer-Lahav
  2. Chính sách của chính phủ cho phép người dùng truy cập vào các nền tảng hoặc các hệ thống với rất ít ràng buộc hoặc hạn chế đối với việc sử dụng của họ.
                                                                                              Bởi IGI Global