Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 14:23

Ban Tổng giám đốc về Y tế và An toàn thực phẩm (DG SANTE) của Ủy ban châu Âu (EC) đang sử dung các công cụ nguồn mở để kiểm thử tính tương hợp. Hôm thứ tư, DG đã xuất bản yêu cầu đấu thầu, chỉ định khung kiểm thử Y tế điện tử Gazelle và tài liệu chăm sóc y tế và đặc tả Đơn thuốc điện tử (ePrescription), công cụ triển khai và kiểm thử Art-Decor như là các công cụ tham chiếu cho hạ tầng dịch vụ số (DSI) của nó.

 

DG SANTE đang tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ có thể giúp duy trì chúng hoặc các công cụ tương hợp tương đương. Môi trường kiểm thử đó sẽ được chào như là Phần mềm như một Dịch vụ (SaaS). DG SANTE cũng muốn nhà cung cấp dịch vụ có khả năng để tổ chức các lớp tập huấn kiểm thử, và cung cấp sự huấn luyện.

Gazelle là nền tảng nguồn mở chuyên để kiểm thử tính tương hợp và sự tuân thủ của các hệ thống Y tế điện tử. ART-DECOR là bộ nguồn mở để tạo và duy trì các mẫu template HL7, các tâp hợp giá trị và các tập hơp dữ liệu.

Hợp đồng 4 năm có giá trị khoảng 300.000 EUR. Thời hạn chót để đệ trình các bản chào là 28/11.

Làm cho các dịch vụ Y tế điện tử của châu Âu truy cập được xuyên các đường biên giới là một trong những mục đích chiến lược Thị trường Số Duy nhất của Ủy ban châu Âu. Điều này đòi hỏi tính tương hợp và tiêu chuẩn hóa các dịch vụ như vậy. Các hành động của Ủy ban về Y tế điện tử bao gồm việc chào hỗ trợ cho các Quốc gia Thành viên để phát triển các hệ thống thông tin bệnh nhân và Đơn thuốc điện tử xuyên biên giới.