Kho phần mềm mã nguồn mở

Đây là kho phần mềm mã nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước